Wat gebeurt er in week 14: debatten over nieuw hoogspanningsstation en tram naar voetbalstadion Galgenwaard

Gepubliceerd op: 02 april 2024 08:04

De woensdag is de dag in de week voor vergaderingen en overige activiteiten bij Provinciale Staten Utrecht. Op woensdag 3 april staan er verschillende commissies waaronder Milieu& Mobiliteit en Omgevingsvisie op de agenda. 

Wat gebeurt er in week 13: infosessies en werksessies

Statencommissie Milieu en Mobiliteit (M&M) -  3 april, 13:00 – 18:00

1. Startgesprek toepassing projectprocedure hoogspanningsstation(s) Utrecht-Noord

De provincie is in gesprek geweest met TenneT, Stedin en de betrokken gemeenten over de realisatie van een nieuw hoogspanningsstation in Utrecht Noord. In dit hoogspanningsstation worden nieuwe hoogspanningslijnen met elkaar verbonden. Statenleden worden hierover geïnformeerd en Gedeputeerde Staten willen met de Statenleden een eerste gesprek voeren over het vervolg van deze plannen.

2. Pilot tram FC Utrecht

Tijdens de wedstrijden van FC Utrecht zijn er veel supporters die van Utrecht CS of Science Park naar het stadion Galgenwaard gaan. Op dit moment regelt FC Utrecht zelf het vervoer met pendelbussen. De provincie start een proef om tijdens de wedstrijden trams in te zetten om de supporters te vervoeren. Politieke partijen willen met Gedeputeerde Staten in gesprek over aanvullende ideeën die zij hierover hebben. 

3. Toegankelijk en dekkend OV

In het coalitieakkoord is er geld beschikbaar gesteld voor openbaar vervoer om het huidige aanbod van bussen en trams in stand te houden en een dekkend OV-netwerk te bieden voor reizigers. De Statenleden worden geïnformeerd om inzicht te krijgen over mogelijke invulling en financiële consequenties van deze ambities. Verschillende fracties hebben dit onderwerp op de agenda gezet en willen in debat hierover gaan met elkaar, onder andere over de proef met gratis openbaar vervoer voor ouderen. 

Statencommissie Omgevingsvisie (OGV) - 3 april, 19:30 - 22:30

1. Kader voor Provinciale Programmering Wonen en Werken 2023-2027

Om voldoende woningen en werklocaties te realiseren is het nodig om een actueel provinciaal Programma Wonen en Werken te hebben. Daarom is er aan de Statenleden een voorstel gedaan om de kaders van dit beleid te vernieuwen en deze vast te stellen.

En verder:
De Financiële Auditcommissie (FAC) vindt plaats van 09:00 - 12:30. Hier wordt onder andere het aanbestedingstraject van een nieuwe accountant besproken.
De Werksessie 'Lokaal Eigendom' (M&M) vindt plaats van 10:30- 12:00