VVD en ChristenUnie: "Overal in de provincie rivierkreeftjes in de netjes?"

Gepubliceerd op: 15 november 2023 10:11

De fracties van de VVD en ChristenUnie schrijven het volgende:

Op 17 oktober jl. is een motie, ingediend door Tweede Kamerlid Thom van Campen e.a., aangenomen door de Tweede Kamer met de strekking bevissing van de Amerikaanse rivierkreeft breder dan alleen door enkele beroepsvissers toe te laten en om de regering een offensief invasieve exoten op te laten stellen, zodat bedreiging van biodiversiteit, waterinfrastructuur en de waterkwaliteit wordt tegengegaan, en dit plan uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 aan de Kamer te doen toekomen.

• Is het college van Gedeputeerde Staten (GS) bekend met deze aangenomen motie?

In de provincie Utrecht is de Amerikaanse rivierkreeft een zeer grote bedreiging.2 Onder andere voor de biodiversiteit, de waterkwaliteit en voor staat van de oevers.

• Is het college van GS het ermee eens dat de Amerikaanse rivierkreeft een bedreiging vormt voor de biodiversiteit, waterkwaliteit en staat van de oevers in onze provincie?
• Deelt het college van GS de mening dat het breder toelaten van bevissing van de Amerikaanse rivierkreeft kan zorgen voor een stap in de goede richting om de populatie van de Amerikaanse rivierkreeft in onze provincie onder controle te krijgen?
• Is het college van GS bereid het breder openstellen van bevissing van de Amerikaanse rivierkreeft op te nemen in het Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten provincie Utrecht op te nemen?
• Ziet het college van GS ook andere onderdelen van het Uitvoeringsprogramma Invasieve Exoten provincie Utrecht die naar aanleiding van de aangenomen motie wijziging behoeven?
• Ziet het college van GS naar aanleiding van deze aangenomen motie door de Tweede Kamer kansen om de samenwerking op het beheersen van de populatie van de Amerikaanse rivierkreeft met de waterschappen te intensiveren?

Juliëtte van Gilse, VVD
Arne Schaddelee, ChristenUnie"

Je kunt hier de afhandeling van de schriftelijke vragen volgen.