Wat gebeurt er in week 24: werkbezoek en Statencommissie M&M en RGW

Gepubliceerd op: 10 juni 2024 14:06

De woensdag is de dag in de week voor vergaderingen en overige bijeenkomsten bij Provinciale Staten Utrecht. Op woensdag 12 juni staat de uitloop van de vergaderingen van de Statencommissies Milieu & Mobiliteit (M&M) en Ruimte, Groen, Water/Wonen (RGW) gepland. Deze vergaderingen zijn te volgen via de livestream en vanuit het provinciehuis op de publieke tribune.

De vergadering van de Statencommissie Milieu & Mobiliteit (M&M) is in drie delen verdeeld over de dag.

Naast de commissievergaderingen is er ook een werkbezoek van de Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM). Statenleden gaan op werkbezoek naar de landgoederen Sterkenburg en Beylevelden. Daar gaan zij in gesprek met de stichting Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) over maatschappelijke bijdragen en de bijdrage aan de transitie van het landelijk gebied.

Wat gebeurt er in week 23: commissievergaderingen van RGW en BEM

Statencommissie Milieu & Mobliliteit (M&M) – 12 juni

Monitoring luchtvaart

In deze rapportage is het aantal vliegbewegingen en de vlieghoogtes boven de provincie Utrecht in beeld gebracht. Statenleden willen met de Gedeputeerde van gedachten wisselen over verdere monitoring. Bij dit onderwerp is er een inspreker, daarom willen Statenleden dit onderwerp ook met elkaar bespreken.

Beleidskader lokaaleigendom en participatie

Bij lokaaleigendom zijn inwoners en ondernemers samen, deels of helemaal eigenaar van een windturbine. Om als provincie goed te kunnen sturen op lokaaleigendom zijn er regels opgesteld in een beleidskader en een toetsingskader.

Invoering parkeerd betalen P+R Breukelen

Om het gebruik van de P+R beter te kunnen regelen en onbedoeld gebruik te ontmoedigen wil de provincie betaald parkeren invoeren. De gedragsregel zou duurzame mobiliteitskeuzes moeten aanmoedigen doordat reizigers bijvoorbeeld kiezen om met de fiets naar het station te komen.

Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) - 9:00 - 12:00

Handelingsperspectief Kaderrichtlijn Water

In de Europese Unie hebben de landen samen een richtlijn opgesteld over de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater, de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
In 2027 moeten de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden behaald. Als medeverantwoordelijke bestuurslaag heeft de provincie in kaart gebracht wat er al gedaan wordt om de doelen te halen en waar nog extra stappen gezet kunnen worden. Veel partijen willen hierover met elkaar in gesprek omdat er zorgen zijn dat de doelen niet worden gehaald.

Nota grondbeleid 2024-2028

Iedere vier jaar wordt de nota grondbeleid herzien en geactualiseerd. In de nota grondbeleid staat onder andere hoe de provincie om wil gaan met grondbezit en aan- en verkoop hiervan. Hierbij is grondbezit geen doel maar een middel om andere doelen in het landelijk gebied te halen.

Beleidskader Utrechtse Depositiebank

De provincie werkt met een stikstofdepostiebank, deze bank moet in balans zijn. De bank heeft stikstofdepositieruimte, deze kan vrij komen en daarna weer worden ingezet om bijvoorbeeld woningen te bouwen. Op deze manier zou er niet meer stikstof in het Natura-2000 gebied terecht komen. In dit beleidskader dat wordt besproken staat een verdeelmodel van de stikstofdepositieruimte. Dit verdeelmodel maakt duidelijk welke afwegingen Gedeputeerde Staten willen maken bij de verdeling van de stikstofdepositieruimte.