Algemene Beschouwingen: wat vinden de fracties van de toekomstplannen van de provincie Utrecht

Gepubliceerd op: 17 juni 2024 14:06

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 19 juni worden de Algemene Beschouwingen gehouden bij de bespreking van de Kadernota 2025-2028 en de Jaarstukken 2023. Dit is één van de belangrijkste debatten van het jaar. Maar wat zijn dat precies voor stukken? En wat zijn Algemene Beschouwingen?

Een belangrijke taak voor Provinciale Staten is het controleren van het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht: het college van Gedeputeerde Staten en het stellen van kaders voor de toekomst. Zij maken jaarlijks deze stukken om vooruit te kijken en terug te blikken op het gevoerde en te voeren beleid. Bij het bespreken van de Kadernota wordt gekeken naar de toekomstplannen van de provincie voor de komende jaren die zullen worden verwerkt in de begroting van de provincie Utrecht. Bij het bespreken van de Jaarstukken kijkt de politiek juist terug op wat er is gebeurd 2023.

Alle politieke fracties gebruiken dit moment om hun algemene mening te geven over het beleid van de provincie Utrecht, zowel in alle Statencommissies, als in de Provinciale Statenvergadering. Alle partijen leggen vandaag voor een laatste keer uit wat zij belangrijk vinden. 

Ans Oude Luttikhuis

BBB, fractievoorzitter Ans Oude Luttikhuis: 

De gestelde doelen zijn in deze kleine provincie erg ambitieus. Wij zien toe op doelmatigheid, haalbaarheid, uitvoerbaarheid en rechtmatigheid. Als je alle voorstellen langs deze lat legt dan struikelt er veel. Hiermee voorkomen we tevens een financieel debacle.

“We doen hier hele mooie dingen met elkaar”

GroenLinks, fractievoorzitter Marjolein van Elteren

GroenLinks is blij met de toekomstplannen van de provincie. We zetten daarmee stevig door op versterking van de natuur, versnelling van de energietransitie en de bouw van betaalbare woningen. Met verdere inzet op duurzame mobiliteit, een circulaire economie en de sociale agenda maken we Utrecht een toekomstbestendige provincie voor iedereen. Samen werken we aan een gezonde, groene en sociale provincie!

Vincent Janssen

VVD, fractievoorzitter Vincent Janssen

De VVD wil dat Utrecht een provincie is waar iedereen de ruimte krijgt iets van zijn of haar leven te maken. Om je eigen talent te ontdekken en waar het fijn wonen en werken is. Samen met gemeenten en Rijk werken we elke dag om dat mogelijk te maken. Daarbij luisteren we goed naar inwoners, ondernemers en gemeentebesturen.

Marianne de Widt

D66, fractievoorzitter Marianne de Widt

D66 ziet dat we vooruit komen in Utrecht. De groene, duurzame toekomst voor de provincie komt met deze toekomstplannen een stapje dichterbij. Als geboren optimisten zijn wij blij met de voorstellen voor de periode van 2025-2028, al is het best spannend met de nieuwe regering die er aan zit te komen in Den Haag. Wij blijven ons inzetten met heldere keuzes voor een gezonde provincie, waar ruimte is voor iedereen.

Chris Westerlaken

CDA, fractievoorzitter Chris Westerlaken

Een fatsoenlijke provincie is veilig, vitaal en heeft voldoende voorzieningen. Ze zorgt voor verkeersveiligheid, veilige fietsroutes voor jongeren en bredere mobiliteit. Lokaal eigenaarschap in de energietransitie wordt gestimuleerd, net als cultuur, sport en dorpsinitiatieven om de leefbaarheid te bevorderen. Daar is aandacht voor voldoende huisvesting voor starters en senioren en aandacht voor groen. Inwoners worden actief betrokken bij de beleidsvorming, en boeren spelen een cruciale rol in voedselzekerheid en flora- en faunazorg

Hans Adriani

PvdA, fractievoorzitter Hans Adriani

Wij zijn trots op de weg die we zijn ingeslagen om onze mooie provincie groener en gelijkwaardiger te maken. Hoewel de wind in Den Haag misschien anders is gaan waaien, houden wij vast aan onze beloftes, met daarbij als hoogste prioriteiten het bouwen van betaalbare woningen, zorgen voor goed en toegankelijk openbaar vervoer, en het bijdragen aan het herstellen van de natuur.

Anjo Travaille

Partij voor de Dieren, fractievoorzitter Anjo Travaille

De provincie Utrecht heeft sinds 2019 geen enkele doelstelling op het gebied van natuur gehaald. Statenleden hebben hier nauwelijks zicht op. Jaarlijks zijn er tientallen initiatieven die flora en fauna verder kapot maken. Voor een pretpark bij het Henschotermeer of villa's in een eeuwenoud bos bij Soesterberg. Overheden staan vaak aan de kant van bedrijven, terwijl er geen toezicht en handhaving is. Bewoners nemen het, vaak met succes, op tegen de vernietiging van onze omgeving. Maar dat is eigenlijk wat provincie Utrecht zou moeten doen.

Henriëtte Rikkoert

ChristenUnie, fractievoorzitter Henriette Rikkoert

Dit nieuwe college zou een brug slaan tussen stad en platteland en inzetten op sociale verbinding van een wijk of dorp .Die verbinding zien wij helaas onvoldoende. Wij willen dat er een vereniging kleine kernen komt die hun belangen goed behartigt. Daarnaast is voor de ambitieuze woningbouwplannen op het platteland ook gezonde bereikbaarheid ook belangrijk. Daarom pleit de ChristenUnie voor hoogwaardige openbaar vervoer op de as Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Renswoude en Veenendaal.

"Ik verlang naar een duidelijk pragmatisch geluid in de politiek"

UtrechtNu!, fractievoorzitter Michiel Fiscalini

Bij UtrechtNu! pleiten we voor een pragmatische benutting van de schaarse ruimte in Utrecht: geen windturbines, maar meer woningen en natuur. We streven naar een evenwichtig mobiliteitsbeleid dat alle vervoersvormen ondersteunt. Hoewel we de sterke economie van Utrecht erkennen, zien we groei niet als een doel op zich. We beogen flinke bezuinigingen op het ambtenarenapparaat en vinden dat de provincie zich moet focussen op haar kerntaken, met efficiëntie als prioriteit.

'Amos de Jong: "Ik wil meebouwen aan de Europese regio Utrecht van morgen"

Volt, fractievoorzitter Amos de Jong

Volt zoekt geen op de korte termijnoplossingen, maar durft te kiezen voor de lange termijn met de blik op een klimaatneutraal en inclusief Utrecht. Geen nationalisatie-overmoed, maar actief in relatie tot Europa. Doorpakken met ons programma landelijk gebied, veel meer investeren in natuur, en de energietransitie versnellen. Écht betaalbare woningen bouwen, ook voor jongeren, en gratis OV voor minima. Het kan met lef en visie!.

“Ik wil de stem van buiten naar binnen brengen”

SGP, fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg

Wij vragen aandacht voor het oplossen van de problemen van onze inwoners. De kadernota die nu voorligt doet dat wat de SGP betreft onvoldoende. Daarom doen wij ook deze keer voorstellen, om energiebesparing te stimuleren. We moeten meer investeren in het openbaar vervoer, met name in het buitengebied. We moeten ons erfgoed bewaren en ondersteunen, zodat de toekomstige generatie hiervan kan leren. En tot slot: we gaan voor een duurzaam en realistisch faunabeleid, dat onze inwoner, agrarische sector en landschap beschermd.

Martine van der Velde

PVV, fractievoorzitter Martine van der Velde

De PVV vindt dat de provincie op een slechte manier omgaat met haar verantwoordelijkheden. Er wordt ontzettend veel geld gestoken in duurzame, klimaatgerelateerde aanpakken waarvan het niet zeker is of deze überhaupt enig effect hebben. Wel is het zeker dat dit veel geld kost. Door een nieuw kabinet gaat hier andere wet- en regelgeving voor komen. Datzelfde geldt voor de opvang van asielzoekers. Bij geen van deze maatregelen zou vanuit de provincie dwang moeten worden toegepast.

"Omzien naar elkaar is het belangrijkste wat er is"

SP, fractievoorzitter Jan Breur

De kernwaarden van de SP zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Aan de hand van deze waarden brengen wij ideeën naar voren en toetsen wij de voorstellen van anderen. Die solidariteit kan alleen bestaan als die van en voor iedereen is, en het is de taak van de Provincie om deze te organiseren; ingebed in een stevige democratie. Met elkaar, voor elkaar.

“De kans om de jongste fractievoorzitter te zijn grijp ik met beide handen aan”

Forum voor Democratie, fractievoorzitter Frank van Breukelen

Er valt nog veel te verbeteren in de provincie Utrecht, maar helaas neemt het beleid ons de verkeerde richting op. We zienveel reden tot zorg over de koers van de provincie. Als het gaat om het beleid voor boeren, de energietransitie en Europa zijn we zeer kritisch. Maar we willen wel benadrukken dat we op zo veel mogelijk thema's bereid zijn constructief samen te werken met degenen die daarvoor open staan. Zodat we samen het leven van de Utrechtse burger een stukje makkelijker kunnen maken.

"Ik wil de politiek dichter bij de burger brengen"

50PLUS, fractievoorzitter Mieke Hoek

50PLUS wil dat de provincie volop blijft investeren in bereikbaarheid. Of het nu gaat om openbaar vervoer, de weg of water: het verkeer moet goed doostromen met bruggen, een lagere maximumsnelheid en veilige oversteekplaatsen is een topprioriteit. We willen dat vrijgekomen sociale huurwoningen in de kleine kernen beter worden verdeeld onder de inwoners van de eigen gemeente, in plaats van onder inwoners uit de drukkere woongebieden zoals de stad.