Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Statencommissie Milieu en Mobiliteit, 24 juni 2020 13:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
24 jun. 2020, 13:30
Locatie:
Locatie: Zie opening

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Locatie: Zie opening

Hoofdvergadering

Extern

Hoofdvergadering

Locatie: Zie opening
 • SP:

  De SP is het in grote lijnen eens met de inhoud van de memo. Wij vinden het niet verstandig om tot nader order een en ander uit te stellen omdat er dan mogelijk in korte tijd een nieuw vervoersplan moet worden gemaakt waarbij het risico groot is dat de reizigers onvoldoende geconsulteerd worden. Het lijkt ons beter dat we gewoon helemaal een jaar overslaan. Dan weet iedereen gewoon waar hij aan toe is. Graag de reflectie van de gedeputeerde.

  GroenLinks:

  "Het opstellen van een vervoerplan 2021 is vanwege alle onzekerheden op dit moment volgens ons weinig zinvol."

  Is dit ook de mening van de vervoerders? En is ook de mening van het ROCOV hierin gepeild?

 • PvdD:

  Technische vraag: Kan uitgebreider worden ingegaan op de verwachte impact van dit project voor gebieds- en soortenbescherming (Wet natuurbescherming), het Natuurnetwerk Nederland, biodiversiteit, landschappelijke structuur, versnippering, ruimtebeslag en landschappelijke inpasbaarheid?

 • VVD:

  In vervolg op onze art. 47 vragen is de aanvullende vraag van de VVD of de bijlagen, waarop tijdelijke geheimhouding berust, eveneens met de Staten gedeeld kunnen worden?

   

  PvdD:

  Politieke vragen:

  De beschikbare budgetten voor extra asfalt bij de NRU blijken al langer ontoereikend om überhaupt één van de drie onderdoorgang te kunnen realiseren. Het project is daarnaast een grote stikstofbom op het naastgelegen Natura 2000-gebied, er moeten zo’n 1100 bomen worden gekapt en leidt tot een bijna-verdubbeling van het wegverkeer. De reeds gevoerde intensieve lobby bij het Rijk en Tweede Kamerfracties heeft geen extra financiële middelen opgeleverd en er is geen enkel zicht dat dit zal veranderen. Partij voor de Dieren vindt het daarom onverstandig om het doodlopende spoor 1 te volgen en pleit daarom voor een alternatieve invulling (spoor 2). Wij horen graag waarom de gedeputeerde zich inzet voor Spoor 1, welke mogelijkheden hij en de gemeente bij Spoor 2 zien en of hij met de gemeente in overleg wil om de focus te verschuiven naar Spoor 2. Ook horen wij graag van andere fracties of het niet tijd is voor maatregelen die de leefbaarheid bij Overvecht daadwerkelijk verbeteren, haalbaar zijn en geen negatieve klimaatimpact hebben.

   Technische vraag:

  Kan een overzicht worden verschaft van de precieze subsidievoorwaarden die wij als provincie hebben gesteld aan de gemeente Utrecht voor de aanpak NRU?

  SGP:

  Wij hebben deze schokkende raadsbrief met verbazing tot ons genomen. De gemeente Utrecht blijkt op zoek naar boerenbedrijven om de upgrade van de NRU te kunnen laten doorgaan en komt (daarom?) geld tekort. Bizar dat hier weer een overheid (!) is die opzichtig ammoniakrechten wil opkomen om de uitstoot van stikstofoxide te compenseren.

  Waarom zit er bij dit agendapunt een raadsbrief en geen Statenbrief? Waarom moeten wij onze informatie via het college van de stad krijgen?

  Kunnen wij inzicht krijgen in de geheime bijlage? De Staten hebben ook geld gereserveerd voor de NRU en hebben dus belang bij het inzien van deze bijlage.

  Is het college op de hoogte van de plannen van de gemeente om boerenbedrijven op te kopen om stikstofruimte te creëren voor de upgrade van de NRU? Zo ja, wat vindt u daarvan?

  Wij denken dat het laatste rapport van de commissie Remkes voldoende aanleiding geeft om vermenging van ammoniak en stikstofoxide grondig te heroverwegen. Is het college dat met ons eens? Zo ja, wat zijn de gevolgen van deze visie op uw overleg met de gemeente op dit dossier?

  GroenLinks:

  Hoe kijkt de gedeputeerde aan tegen het beschikbaar stellen van extra financiële middelen vanuit de provincie?

  ChristenUnie:

  In 2010 hebben Rijk, provincie en gemeente besloten om de NRU te vernieuwen, waarbij in 2014 de voorkeursvariant voor het ontwerp van de NRU werd vastgesteld: 2 x 2 rijstroken, een maximumsnelheid van 80 km/uur en drie ongelijkvloerse kruisingen. NRU is een belangrijke schakel in het wegennet rondom Utrecht, in de PRS aangemerkt als weg van provinciaal belang. Het streven was om minimaal 2 van de 3 verkeerspleinen van de Ring te gaan verdiepen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid en het vergroten van de leefkwaliteit (verbetering luchtkwaliteit, verminderen geluidsbelasting en een organische verbinding en uitloop naar het groen van het landelijk gebied).

  Het college van Utrecht Stad meldt nu door middel van deze Raadsbrief dat beide varianten ruim boven het beschikbare budget van 230 mln uitkomen. Om een van de 2 varianten goed uit te kunnen voeren is fors meer geld nodig. En als er voor het einde van 2020 geen extra geld in het vizier komt, worden alternatieve oplossingen onderzocht, waarmee er zelfs geen enkele onderdoorgang gerealiseerd zou gaan worden.

  Onze fractie heeft de volgende vragen:

  1.       Wat is de reactie van GS op de brief van het college van de stad Utrecht

  2.       Wat is de ‘agenda’ van GS met betrekking tot realisatie van de oorspronkelijke plannen?   

  3.       Of en zo ja op welke wijze is de NRU geagendeerd in het BO MIRT en wat is de inspanning van GS op dit punt?

  4.       Medio 2018 heeft GS de Regiodeal Gezond stedelijk leven (verdichten en vergroenen) ingediend. Deze is destijds niet toegekend. Acht GS het realistisch dat deze deal in een later stadium alsnog wordt toegekend, waardoor extra middelen vrij kunnen komen voor realisatie van een onderdoorgang?

  5.       Op welke wijze blijft GS ons informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de NRU en de samenwerking met het Rijk en de stad Utrecht?

 • D66:

  Dank voor het procesvoorstel. Het is niet flauw bedoeld maar hadden we ook niet al in november 2019 over de informatie kunnen beschikken die nu in het memo wordt genoemd? Met andere woorden: wat weten we nu wat we toen niet wisten?

  Wat is de wettelijke status binnen uw procesvoorstel van beschermde gebieden? 

  Het einde van het jaar wilt u een afwegingskader gereed hebben. Wat is de rol en positie van PS in dit geheel? Op welke termijn verwacht u dat de HOV baan tussen USP en Amersfoort actueel gaat worden? Betekent dit dat tot dit bekend is er helemaal niets aan fietsverbindingen tussen USP en Zeist wordt gedaan?

  VVD: 

  -Wat wordt verstaan onder te behouden waarden?

  -Wordt in het afwegingskader alleen naar te behouden waarden gekeken of is het ook de bedoeling om mogelijk nieuwe waarden, zoals bijvoorbeeld duurzame gebiedsontwikkeling, in het kader op te nemen?

  -Moeten naast gemeenten, Utrechts Landschap en andere maatschappelijke organisaties niet bijvoorbeeld ook andere grondeigenaren en ondernemersorganisaties betrokken worden?

  PvdD:

  Technische vraag:

  Waar en op welke manier is verbreding van de A28 voorzien door RWS? Wordt hiermee knooppunt Hoevelaken en de aansluitende delen bedoeld of een ander/groter deel van het traject?

  GroenLinks:

  Allereerst: GroenLinks is ontzettend blij met deze circulaire doelenboom. Het kan absoluut voor de benodigde inspiratie zorgen voor de circulaire beleidsvisie en uitvoeringsplan.

   

  GroenLinks stelde tijdens de behandeling van de doelenboom voor de begroting vragen over dit document omdat de inbreng van de circulaire doelenboom hierin niet duidelijk herkenbaar terugkwam. Op 28 april werd de circulaire doelenboom gepresenteerd door de alliantie cirkelregio Utrecht en op 30 april door het Utrecht Sustainability Institute, die daarbij aangaf: “Om het politiek-bestuurlijke debat te faciliteren is een ‘circulaire doelenboom’ opgesteld op grond van inbreng van experts in circulariteit op specifieke beleidsterreinen”. Wat is de reden dat de doelenboom pas na de 1e bespreking van de SV doelenboom in commissies werd gedeeld met de Staten?

  GroenLinks ziet op een aantal plekken circulaire ambities terug in het SV Doelenboom. Kan de gedeputeerde ons meenemen in hoe dit “inspiratiedocument” is verwerkt in het SV Doelenboom? Welke lessen kunnen nog meegenomen worden als het gaat om transitiemanagement, bv gerelateerd aan het monitoren en stimuleren van een circulaire samenleving als concern-brede opgave?

   

  Hoe gaat GS ervoor zorgen dat deze circulaire doelenboom niet uit het oog wordt verloren de komende jaren bij de verschillende programma’s, dus niet alleen de circulaire beleidsvisie, die de provincie gaat opstellen en uitvoeren?

  Kan de circulaire doelenboom periodiek terugkomen op de agenda van de commissies incl een update van hoe deze tot zijn recht komt in de verschillende uitvoeringsprogramma’s?

   

  ChristenUnie:

  Het memo schetst een proces om de bereikbaarheidsopgaven van de provincie in dit gebied, fietsverbinding en HOV-busbaan, te realiseren. Het memo vermeldt dat “met de betrokken partijen overleggen worden gevoerd met betrekking tot inventarisatie van wat de belangrijkste te behouden waarden volgens de partijen zijn”.

  De vraag van onze fractie is: Doorbreekt deze aanpak de patstelling die in het verleden is ontstaan?  Zijn alle partijen in beeld en betrokken bij de overleggen?

  Technische vraag: wie zijn alle betrokken partijen?

 • GroenLinks:

  Zijn er ook verdere gronden voor een strafrechtelijk onderzoek in deze zaak?

   

  ChristenUnie:

  Het memo vermeldt “dat wij de gemeente zo goed mogelijk zullen ondersteunen, zowel met kennis omtrent bodemverontreiniging en –sanering als financieel via subsidiemogelijkheden. We begrijpen dat de financiële consequenties voor de gemeente groot zijn, als de situatie zich voordoet dat de gemeente de bodemsanering uit moet voeren en de kosten niet te verhalen zijn op de veroorzaker. Daarnaast zullen we de gemeente helpen bij de subsidieaanvraag. Indien de standaard subsidiemogelijkheid niet voldoende is, zal worden bekeken welke additionele mogelijkheden er zijn”.

  Technische vraag: Hoeveel  budget is er in de Begroting gereserveerd voor Bodemsanering, hoeveel van het budget 2020 is inmiddels  aangewend? Zijn er al meer bodemsaneringen in beeld ?

  Politieke vraag:               

  Onze fractie heeft vragen over de financieel onzekere status van de casus en over een mogelijke precedentwerking als in meerdere gemeenten bodemverontreiniging van dergelijke ernst en omvang ontstaan, waarbij de kosten niet op een dader verhaald kunnen worden.

 • SGP:

  Wij willen de gedeputeerde en de organisatie graag complimenteren met hun buitengewoon adequate uitvoering van onze motie over waterstof. Goed om te zien hoe u binnen een half jaar een goede verkenning hebt gedaan van de lopende initiatieven en tot een goed onderbouwde conclusie komt, waarbij u de kansen die er zijn niet laat liggen, maar ook geen dingen dubbel gaat doen. We zijn zeer content met deze uitkomst en wachten de vervolgstappen met belangstelling af.

 • GroenLinks:

  Allereerst: GroenLinks is ontzettend blij met deze circulaire doelenboom. Het kan absoluut voor de benodigde inspiratie zorgen voor de circulaire beleidsvisie en uitvoeringsplan.

   

  GroenLinks stelde tijdens de behandeling van de doelenboom voor de begroting vragen over dit document omdat de inbreng van de circulaire doelenboom hierin niet duidelijk herkenbaar terugkwam. Op 28 april werd de circulaire doelenboom gepresenteerd door de alliantie cirkelregio Utrecht en op 30 april door het Utrecht Sustainability Institute, die daarbij aangaf: “Om het politiek-bestuurlijke debat te faciliteren is een ‘circulaire doelenboom’ opgesteld op grond van inbreng van experts in circulariteit op specifieke beleidsterreinen”. Wat is de reden dat de doelenboom pas na de 1e bespreking van de SV doelenboom in commissies werd gedeeld met de Staten?

  GroenLinks ziet op een aantal plekken circulaire ambities terug in het SV Doelenboom. Kan de gedeputeerde ons meenemen in hoe dit “inspiratiedocument” is verwerkt in het SV Doelenboom? Welke lessen kunnen nog meegenomen worden als het gaat om transitiemanagement, bv gerelateerd aan het monitoren en stimuleren van een circulaire samenleving als concern-brede opgave?

   

  Hoe gaat GS ervoor zorgen dat deze circulaire doelenboom niet uit het oog wordt verloren de komende jaren bij de verschillende programma’s, dus niet alleen de circulaire beleidsvisie, die de provincie gaat opstellen en uitvoeren?

  Kan de circulaire doelenboom periodiek terugkomen op de agenda van de commissies incl een update van hoe deze tot zijn recht komt in de verschillende uitvoeringsprogramma’s?

   

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen