Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Statencommissie Milieu en Mobiliteit, 24 juni 2020 13:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
24 jun. 2020, 13:30
Locatie:
Locatie: Zie opening

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Locatie: Zie opening

Hoofdvergadering

Extern

Hoofdvergadering

Locatie: Zie opening
 • VVD:

  In vervolg op onze art. 47 vragen is de aanvullende vraag van de VVD of de bijlagen, waarop tijdelijke geheimhouding berust, eveneens met de Staten gedeeld kunnen worden?

   

  PvdD:

  Politieke vragen:

  De beschikbare budgetten voor extra asfalt bij de NRU blijken al langer ontoereikend om überhaupt één van de drie onderdoorgang te kunnen realiseren. Het project is daarnaast een grote stikstofbom op het naastgelegen Natura 2000-gebied, er moeten zo’n 1100 bomen worden gekapt en leidt tot een bijna-verdubbeling van het wegverkeer. De reeds gevoerde intensieve lobby bij het Rijk en Tweede Kamerfracties heeft geen extra financiële middelen opgeleverd en er is geen enkel zicht dat dit zal veranderen. Partij voor de Dieren vindt het daarom onverstandig om het doodlopende spoor 1 te volgen en pleit daarom voor een alternatieve invulling (spoor 2). Wij horen graag waarom de gedeputeerde zich inzet voor Spoor 1, welke mogelijkheden hij en de gemeente bij Spoor 2 zien en of hij met de gemeente in overleg wil om de focus te verschuiven naar Spoor 2. Ook horen wij graag van andere fracties of het niet tijd is voor maatregelen die de leefbaarheid bij Overvecht daadwerkelijk verbeteren, haalbaar zijn en geen negatieve klimaatimpact hebben.

   Technische vraag:

  Kan een overzicht worden verschaft van de precieze subsidievoorwaarden die wij als provincie hebben gesteld aan de gemeente Utrecht voor de aanpak NRU?

  SGP:

  Wij hebben deze schokkende raadsbrief met verbazing tot ons genomen. De gemeente Utrecht blijkt op zoek naar boerenbedrijven om de upgrade van de NRU te kunnen laten doorgaan en komt (daarom?) geld tekort. Bizar dat hier weer een overheid (!) is die opzichtig ammoniakrechten wil opkomen om de uitstoot van stikstofoxide te compenseren.

  Waarom zit er bij dit agendapunt een raadsbrief en geen Statenbrief? Waarom moeten wij onze informatie via het college van de stad krijgen?

  Kunnen wij inzicht krijgen in de geheime bijlage? De Staten hebben ook geld gereserveerd voor de NRU en hebben dus belang bij het inzien van deze bijlage.

  Is het college op de hoogte van de plannen van de gemeente om boerenbedrijven op te kopen om stikstofruimte te creëren voor de upgrade van de NRU? Zo ja, wat vindt u daarvan?

  Wij denken dat het laatste rapport van de commissie Remkes voldoende aanleiding geeft om vermenging van ammoniak en stikstofoxide grondig te heroverwegen. Is het college dat met ons eens? Zo ja, wat zijn de gevolgen van deze visie op uw overleg met de gemeente op dit dossier?

  GroenLinks:

  Hoe kijkt de gedeputeerde aan tegen het beschikbaar stellen van extra financiële middelen vanuit de provincie?

  ChristenUnie:

  In 2010 hebben Rijk, provincie en gemeente besloten om de NRU te vernieuwen, waarbij in 2014 de voorkeursvariant voor het ontwerp van de NRU werd vastgesteld: 2 x 2 rijstroken, een maximumsnelheid van 80 km/uur en drie ongelijkvloerse kruisingen. NRU is een belangrijke schakel in het wegennet rondom Utrecht, in de PRS aangemerkt als weg van provinciaal belang. Het streven was om minimaal 2 van de 3 verkeerspleinen van de Ring te gaan verdiepen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid en het vergroten van de leefkwaliteit (verbetering luchtkwaliteit, verminderen geluidsbelasting en een organische verbinding en uitloop naar het groen van het landelijk gebied).

  Het college van Utrecht Stad meldt nu door middel van deze Raadsbrief dat beide varianten ruim boven het beschikbare budget van 230 mln uitkomen. Om een van de 2 varianten goed uit te kunnen voeren is fors meer geld nodig. En als er voor het einde van 2020 geen extra geld in het vizier komt, worden alternatieve oplossingen onderzocht, waarmee er zelfs geen enkele onderdoorgang gerealiseerd zou gaan worden.

  Onze fractie heeft de volgende vragen:

  1.       Wat is de reactie van GS op de brief van het college van de stad Utrecht

  2.       Wat is de ‘agenda’ van GS met betrekking tot realisatie van de oorspronkelijke plannen?   

  3.       Of en zo ja op welke wijze is de NRU geagendeerd in het BO MIRT en wat is de inspanning van GS op dit punt?

  4.       Medio 2018 heeft GS de Regiodeal Gezond stedelijk leven (verdichten en vergroenen) ingediend. Deze is destijds niet toegekend. Acht GS het realistisch dat deze deal in een later stadium alsnog wordt toegekend, waardoor extra middelen vrij kunnen komen voor realisatie van een onderdoorgang?

  5.       Op welke wijze blijft GS ons informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de NRU en de samenwerking met het Rijk en de stad Utrecht?

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen