Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Statencommissie Milieu en Mobiliteit, 04 november 2020 09:30:00

Algemene vergader informatie

Vervolg op de commissievergadering M&M van 28 oktober

De bijeenkomst is opgenomen en kunt u hier terugzien:

Reguliere vergadering M&M 4 november 2020 09:30 uur

Datum:
04 nov. 2020, 9:30
Locatie:
Locatie: Zie opening

Agenda

Hoofdvergadering

Locatie: Zie opening
 • ChristenUnie:

  De ChristenUnie leest dat de provincie op zoek is naar de rol om aanvullend te kunnen ondersteunen met de USET en dat lijkt ons de juiste weg. Wel ontstaat langzamerhand een onoverzichtelijk woud aan subsidies, garantstellingen, ondersteuningsfondsen e.d. op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau. Is er een loket waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen aankloppen om hen de weg te wijzen in dit woud?

  D66:

  Deze uitvoeringsverordening is per brief gedeeld en is ingegaan per 1 oktober. Het positieve aan de verordening is dat dit een verdere concretiseringsslag van ons energiebeleid betreft. Echter, het had chique geweest als we hier als PS vooraf over geïnformeerd waren. D66 verneemt graag waarom we deze verordening pas na inwerkingtreding in de commissie krijgen. Verder zijn we benieuwd hoe deze subsidieregeling zich verhoudt tot subsidieregelingen van andere overheden.

   

  PvdD:

  Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat via USET geen financiële ondersteuning moet worden verleend voor energievoorziening uit biomassa? Zo nee, waarom niet? 

   

  GroenLinks:

  P.28; Kan er bij meerdere aanvragen uit USET niet gekozen worden om die projecten, met een meer inclusieve aanpak (mensen met lage inkomens ondersteunen bij de energietransitie), de voorkeur te geven, in plaats van gebruik te maken van een loting

 • 3 Memo Energiefonds (2020MM137)

  Ter bespreking
  1 document

  ChristenUnie:

  Voor ons is duidelijk dat er vanuit SETU het beeld bestaat dat de vraag aan de stichting verandert. Wel blijft nog onduidelijk wat SETU nou exact formuleert. Kan daar iets meer woorden aan worden gegeven? Ook vraagt onze fractie zich af of het verstandig is om SETU een prominentere rol in de warmtetransitie te geven. De ChristenUnie heeft namelijk de afgelopen tijd de berichten gelezen dat het Programma Aardgasvrije Wijken tegen een weerbarstige praktijk aanloopt. Hoe kijkt de gedeputeerde naar die mogelijkheden en kansen

   

  D66:

  D66 heeft een tweetal vragen met betrekking tot dit memo:

  Begrijpen we goed dat er EUR 13 mio onbenut in het Energiefonds ligt te wachten? (21 mio vermogen minus 8 mio aan verleende financiering?).

  In de brief is sprake van een brede strategische heroriëntatie door het SETU. In welke mate raakt die heroriëntatie de oorspronkelijke kaders van het Energiefonds?  GS schrijft bij een nieuwe financieringsvraag met een voorstel te komen. Is dat niet ook bij eventuele wijziging van kaders? Kan GS ons daar in de commissie over informeren?

 • SB uitkomsten onderzoek scenario's en monitoring energietransitie Provincie Utrecht (2020MM155)
  Ter bespreking

  Opgewaardeerd door:

   

  D66:

  We lezen in deze brief de wens tot afstemmen van de energie-ambities op de internationale en nationale afspraken. Wat D66 betreft mag dit geen afstap van ambitie betekenen. Vanuit monitoringsperspectief begrijpen we de afstemming. D66 wil de klimaattransitie aanvullend op wat deze brief voorstelt vertalen naar ambities op subdoelstellingen en afstemmen op onze eigen invloed op die doelstellingen. Ook wil D66 voorstellen om met GS afspraken te maken voor tussendoelen op korte en middellange termijn, zodat we het ambitieniveau op zeer hoog niveau kunnen houden. In de commissie willen we deze wens met GS bespreken.

   

  PvdD:

  De Partij voor de Dieren is ontstemd over het voornemen van dit college om haar eigen doelstelling van energieneutraal in 2040 af te zwakken. Dat past niet bij deze tijd, waarin de urgentie van de klimaatcrisis met de dacht beter zichtbaar wordt. Meer dan eens hebben wij de gedeputeerde gevraagd of het college van mening is dat we naast de regionale/landelijke doelen, extra inspanning moeten leveren. Hij gaf aan het daarmee eens te zijn. En het is die bevestiging die indruist tegen het argument van het college om haar eigen doelstelling af te zwakken, namelijk dat zij in de pas wil gaan lopen met het Klimaatakkoord. Wij hebben hierover de volgende vragen. 

   

  1.      Kan de gedeputeerde uitleggen waarom hij op het gebied van de energietransitie niet langer extra wil leveren bovenop de landelijke/regionale doelen?  

  2.      Vindt het college het verstandig om energiedoelen af te zwakken, juist nu met de dag meer bekend wordt dat we met meer ambitie moeten handelen en dus niet met minder ambitie? 

  3.      Is het college bereid om te zorgen dat in de komende jaren de zeer vervuilende biomassa-industrie wordt afgebouwd, zodat de duurzame energie die we dan opwekken daadwerkelijk duurzaam is?  

  4.      Dit college investeert zeer weinig in de energietransitie, zeker als je het afzet tegen bijvoorbeeld het geld voor onverstandige asfaltverbredingen. Het college lijkt vooral graag procesverantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. Is het college bereid om nu eindelijk zelf eens op grote schaal te gaan investeren in duurzame energie? Zo ja, kan het college hierover op korte termijn informeren?  

  5.      Kan het college aangeven waarom de uitwerking van de Urgenda-maatregelen naar provinciale maatregelen vertraagd is? 

  6.      Wat zou het college willen zeggen tegen inwoners die ambitieus leiderschap verwachten van dit college op het gebied van klimaatbeleid, en wat specifiek tegen jongeren? 

   

  GroenLinks:

  Allereerst dank aan gedeputeerde voor deze gedegen onderzoeken. Fijn om dit inzichtelijk gemaakt te hebben. Wel vallen ons een aantal zaken op;

  ·        De optimistische scenario’s lijken af en toe nog steeds relatief pessimistisch, zoals wanneer het gaat om het gebruik van Elektrische voertuigen; tot nu toe zijn de maatschappelijke kosten (door bv de algemene Rekenkamer) van EV’s altijd te hoog ingeschat[1], en de groei van de verkoop hiervan altijd te laag. Datzelfde kan gezegd worden van de kosten van Zon-PV en Windenergie. Zon-PV is volgens het IEA inmiddels zelfs “de goedkoopste elektriciteit in de geschiedenis”[2]. Er is grote mate van onzekerheid over toekomst-scenario’s (zowel positief, als negatief). Waarom zouden we dan nu al onze ambities voor 2040 bijstellen, terwijl we weten dat de huidige klimaatcrisis juist van ons vraagt dat we ambitieuzer worden?

  ·        Het is goed om inzichtelijk te hebben welke knoppen wij als provincie eigenlijk hebben om aan te draaien. Hierbij valt uit de rapportages op te maken dat er een limiet zit aan de invloed die wij kunnen uitoefenen op de opwek van duurzame energie in deze regio. Echter; er zijn talloze andere mogelijkheden waarop wij als provincie Utrecht een positieve bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen klimaatverandering.  In dat opzicht valt het op dat wij zelf nog niet goed inzichtelijk hebben welke impact wij kunnen hebben op CO2 uitstoot van bijvoorbeeld:

  o   Het versnellen van woningbouw door middel van houtbouw ipv business as usual

  o   Aanvullende eisen aan circulariteit bij woningbouw of onze GWW projecten (stevigere MPG eisen bij nieuwbouw, of minimaal % gerecyclede grondstoffen in GWW)

  o   Onze eigen inkoop en bedrijfsvoering.

  ·        Een deel van bovenstaande zouden we inzichtelijk kunnen maken met bijvoorbeeld CO2-prestatieladder-certificering[3]. Vele gemeenten en ook 1 provincie gingen ons al voor, en dit zou ons kunnen helpen bij doelstellingen op klimaatgebied die binnen onze eigen invloedssfeer liggen. Is GS bereid te onderzoeken de provincie ook te laten certificeren, en daarmee inzichtelijk te maken welke klimaatdoelstellingen we realistisch kunnen toevoegen aan onze doelstellingen op het gebied van duurzame energie opwek en besparing? Hiervoor zou bijvoorbeeld ook samenwerking kunnen worden gezocht met de uitvoeringsagenda circulaire economie om budget vrij te maken.

  ·        P.55: Er zijn veel verschillende doelstellingen bij de gemeente in onze provincie. Wat zegt dit onderzoek over de haalbaarheid van deze doelstellingen? Worden deze resultaten ook met deze gemeenten gedeeld? En kunnen we de Utrechtse gemeenten ook ondersteunen bij het creëren van realistische, robuuste doelstellingen op klimaatgebied?

  ·        P.62; we begrijpen de behoefte voor nieuwe doelstellingen voor CO2-uitstoot reductie, maar om dit te doen per inwoner, zou leiden tot een verkeerde voorstelling; om de opwarming van de aarde te beperken, hebben we niet alleen een relatieve afname nodig (per inwoner), maar een afname in uitstoot in absolute zin. Is het niet verstandig om dan in ieder geval zowel absolute cijfers als per inwoner bij te houden danwel in de doelstellingen op te nemen?

  VVD

  Haalbaarheid: er is geen indicator terug te vinden over haalbaarheid, wel wordt verwezen naar een onderzoek naar haalbaarheid en betaalbaarheid, welk onderzoek heeft geleid tot een plan van inclusieve energietransitie. Wij zijn bezorgd hoe inclusief dit is, nu uit de informatiesessie hierover slechts blijkt dat het gaat om kwetsbaren zonder duidelijke definitie.

   

  Het stukje in het rapport van Ecorys over betaalbaarheid is onduidelijk: Hoe komt het bureau aan een vertaling van de  motie als enkel betaalbaarheid voor kwetsbare groepen? Dat is niet de strekking van het woord iedereen uit de motie. Mijn vraag is wat inzake betaalbaarheid precies de opdracht aan het bureau was inzake vertaling van de motie.

  Vervolgens staat in de SB te lezen dat inclusiviteit voor beide doelstellingen geldt. Hoe bedoelt GS dit?

   

  Zoals het nu wordt voorgesteld is de betaalbaarheid geen onderdeel van de monitor op begrotingsniveau. Dit lijkt niet de uitvoering van de motie zoals bedoeld: er is expliciet gevraagd om betaalbaarheidsindicator door PS dus het is logisch dat dit dan ook op PS niveau volgbaar blijft en onderdeel van besluitvorming. Door deze indicator op een ander niveau uit te willen voeren is dat niet het geval.

  De VVD hoort graag van de andere partijen hoe zij hiertegenover staan.

   

  De VVD neemt een voorschot door een amendement te willen schrijven waarin de indicator betaalbaarheid onder de doelenboomindicatoren komt te hangen.

   

  De VVD leest dat de doelstelling voor hernieuwbare energie gewijzigd wordt in hernieuwbare elektriciteit. Dit klopt niet en we zouden graag zien dat warmte ook meegemeten wordt in de energiemix.

   

  Uit de beantwoording van mijn technische vragen, waarvoor dank, blijkt volgens mij niet dat de belastingen die naar de ET gaan per huishouden als percentage meegenomen worden in de indicator. De VVD zou graag zien dat dit wel gebeurt, als onderdeel van de betaalbaarheid.

   

  Tot slot is er tijdens de informatiesessie gesproken over de energietransitie die een sociale transitie zou inhouden. Kan de gedeputeerde aangeven of hij dit ook zo ziet, en hoe dat dan concreet gemaakt moet worden?

   

   

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen